Ngôn ngữ hiển thị

PV: Việt Nam đã thực hiện Đổi mới được hơn một phần tư thế kỷ. Đề nghị Ngài cho biết những thành tựu chính và tương lai của công cuộc Đổi mới của Việt Nam?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trải qua hơn 30 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam đã phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hơn 7%, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các ngành dịch vụ và công nghiệp tăng trưởng ổn định. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ngày càng được cải thiện, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và thúc đẩy xuất khẩu.

Trong lĩnh vực xã hội, Việt Nam là một trong những quốc gia triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ đói nghèo của Việt Nam đã giảm từ mức hơn 50% vào đầu thập niên 90 thế kỷ trước xuống còn gần 12% năm 2011. Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên Niên kỷ (MDGs) và được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những điển hình sử dụng thành công các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức cho các mục tiêu phát triển xã hội.

Hội nhập quốc tế là một trong những nội dung quan trọng của đường lối  Đổi mới. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ thương mại và đầu tư với hơn 200 nước và vùng lãnh thổ, đồng thời là thành viên của nhiều khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế quan trọng như ASEAN, APEC, ASEM, WTO… Việt Nam đang tích cực tham gia đàm phán một số hiệp định thương mại tự do, trong đó bao gồm Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Đổi mới, trong đó chú trọng một số nhóm chính sách sau:

Một là, thực hiện các đột phá chiến lược bao gồm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính. Tập trung giải quyết những “điểm nghẽn” về tăng trưởng trên cơ sở phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Hai là, thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Những nội dung chủ yếu của tái cơ cấu kinh tế bao gồm: tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu tài chính-ngân hàng, trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên cơ sở triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

Ba là, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế nhằm tăng cường thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thúc đẩy hợp tác và phát triển ở cấp độ khu vực cũng như toàn cầu. Trong quá trình này, chúng tôi mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ thông tin, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, giáo dục… cũng như hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương như hợp tác tiểu vùng sông Mê Công, hợp tác giữa ASEAN và các đối tác, các cơ chế và khuôn khổ kinh tế quốc tế…

 

Theo http://www.mofahcm.gov.vn/

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction