Ngôn ngữ hiển thị

PV: Xin Ngài cho biết về những hướng đi và đặc điểm chính của công cuộc hiện đại hóa kinh tế - xã hội của Việt Nam?

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Công cuộc Đổi mới được khởi xướng từ năm 1986 đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Từ một quốc gia kém phát triển và chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên đứng vào hàng ngũ các nước có mức thu nhập trung bình và hội nhập mạnh mẽ với kinh tế thế giới. Từ một nước nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp lớn trên thế giới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; an ninh, chính trị được giữ vững. Việt Nam ngày nay là một quốc gia hòa bình, đang phát triển năng động, là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư và du lịch. Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo và đã hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên Niên kỷ (MDGs) của Liên hiệp quốc. Việt Nam hiện là thành viên có uy tin của nhiều diễn đàn, khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế như ASEAN, APEC, ASEM, WTO…

Hiện nay chúng tôi đang phấn đấu thực hiện mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 với GDP; xây dựng xã hội đồng thuận, dân chủ, kỷ cương, công bằng, văn minh; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2 - 3%/năm; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu…

Để đạt được những mục tiêu trên, chúng tôi đang nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ sau:

Một là, thực hiện ba đột phá chiến lược gồm: (i) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; (ii) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới toàn diện nền giáo dục quốc dân; (iii) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Hai là, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững trên cơ sở hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế. Thực hiện ba trọng tâm tái cơ cấu kinh tế, bao gồm: tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu tài chính-ngân hàng, trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Ba là, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế nhằm tăng cường thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Phát huy vai trò thành viên tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác và phát triển ở cấp độ khu vực cũng như toàn cầu.

 

Theo http://www.mofahcm.gov.vn/

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction