Ngôn ngữ hiển thị

 

Nền Ngoại giao của bất kỳ nước nào cũng đều chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi nền văn hóa dân tộc của quốc gia đó, ngoại giao văn hóa nhằm làm cho thế giới hiểu biết hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, tăng cường xây dựng lòng tin với các quốc gia trên thế giới, đưa quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững, qua đó nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động ngoại giao văn hóa cũng góp phần tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của đất nước, góp phần xây dựng một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

          Trong xu thế hội nhập với thế giới ngày càng sâu rộng và thời đại toàn cầu hóa hiện nay, ngoại giao văn hóa giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước ta. Cùng với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa ngày nay đã "trở thành một trong ba trụ cột của ngoại giao toàn diện, hiện đại, vừa là nền tảng, vừa là biện pháp và mục tiêu của chính sách đối ngoại Việt Nam". Ba trụ cột này gắn bó, tác động lẫn nhau, ngoại giao chính trị có vai trò định hướng, ngoại giao kinh tế là nền tảng vật chất và ngoại giao văn hóa là nền tảng tinh thần của hoạt động đối ngoại.

          Thực tiễn cho thấy, giao lưu văn hóa đã trở thành nhịp cầu nối liền giữa các quốc gia và có vai trò to lớn trong việc hòa giải dân tộc, đẩy lùi các cuộc xung đột, chiến tranh về sắc tộc, tôn giáo; đồng thời thúc đẩy các nước tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, cùng hợp tác và phát triển. Nhận thức sâu sắc điều đó, những năm qua, chúng ta đã ngày càng chủ động hơn trong việc triển khai thực hiện các hoạt động ngoại giao văn hóa. Những thành tựu của công cuộc đổi mới, môi trường chính trị ổn định, đất nước hòa bình, con người thân thiện, nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nhiều di sản văn hóa dân tộc, nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc, các buổi biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang, ẩm thực, triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc thù Việt Nam thu hút được sự quan tâm của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới thông qua hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá. Bên cạnh đó, các khu di tích đã được UNESCO công nhận là di sản Thế giới như Vịnh Hạ Long; Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Quần thể di tích Cố đô Huế; Thành nhà Hồ,... trong kho tàng văn hóa Việt Nam các loại hình nghệ thuật cũng được UNESCO vinh danh như ca trù, quan họ, hát xoan, dân ca, vĩ dặm ... Như vậy, trong quá trình hội nhập quốc tế, văn hóa đóng vai trò là kênh truyền tải "về hình ảnh một dân tộc văn hiến, yêu chuộng hòa bình, một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động và không ngừng phát triển".

          Hiểu rõ vai trò của văn hóa đối ngoại, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, Hòa Bình đã tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao văn hóa tại các địa bàn, trọng tâm là các tỉnh, thành phố của nước lớn, các nước láng giềng như tăng cường hợp tác với 02 tỉnh Luông Phra Băng và tỉnh Hủa Phăn - nước CHDCND Lào; tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam như Đại sứ quán Nhật Bản, Lào, Hàn Quốc, Rumani … nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quảng bá hình ảnh tỉnh Hòa Bình đến với bạn bè thế giới, góp phần duy trì, giữ vững và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hòa Bình với các địa phương nước ngoài, nâng cao vị thế của tỉnh trong khu vực và trên trường quốc tế. Với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, hoạt động Ngoại giao văn hóa của tỉnh đã từng bước nâng lên góp phần tiếp thu văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, đẩy mạnh hơn nữa công tác đối ngoại nói chung cũng như thu hút đầu tư, viện trợ vào tỉnh với các hình thức thông tin, tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Thông qua các tổ chức  quốc tế, các nhà đầu tư đến thăm và làm việc tại tỉnh; các đoàn cán bộ của tỉnh đi công tác, học tập, nghiên cứu, giao lưu tại nước ngoài; gửi tặng sách nhân dịp 40 năm kiến giao văn hóa Việt Nam - Nhật Bản; xây dựng tờ gấp cung cấp thông tin hoạt động đối ngoại của tỉnh; xây dựng Website Ngoại vụ Hòa Bình; giao lưu gặp gỡ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; tổ chức buổi gặp mặt với 20 đại sứ, trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam mới bổ nhiệm làm đại sứ ở nước ngoài; gửi thư chúc mừng các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam nhân dịp lễ Giáng sinh và tết dương lịch... Ngoài ra công tác phát triển du lịch đã được gắn với công tác quản lý các di tích và danh thắng của Hòa Bình. Hoạt động xúc tiến du lịch đã được tập trung triển khai bằng nhiều hình thức như tăng cường các tin, bài trên các trang thông tin điện tử trong và ngoài tỉnh, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, băng đĩa hình, tham gia các hội chợ, hội thảo, tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng... Qua đó giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc, đặc trưng các dân tộc của địa phương, các làn điệu dân ca, dân vũ, những danh lam thắng cảnh đẹp của địa phương, từ đó đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

          Nhìn chung, các hoạt động ngoại giao văn hóa của tỉnh được chủ động triển khai, có trọng tâm, trọng điểm trên tinh thần tiết kiệm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, tầng lớp nhân dân về công tác ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với nước bạn, tăng cường hợp tác quốc tế và tranh thủ sự ủng hộ thu hút đầu tư vào tỉnh.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ngoại giao văn hóa cũng bộc lộ một số hạn chế do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan như do những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu làm ảnh hưởng tới Việt Nam nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng, vì vậy công tác Ngoại giao văn hóa của tỉnh trong năm qua vẫn còn hạn chế: kinh phí triển khai các hoạt động còn hạn hẹp, nội dung triển khai chưa thực sự phong phú, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác này còn thiếu.

          Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ; từ tình hình thực tế của địa phương, công tác văn hóa đối ngoại cần phải đổi mới và đẩy mạnh hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động ngoại giao văn hóa của tỉnh trong thời gian tới với các nhiệm vụ trọng tâm như:

          1. Nâng cao hiệu quả công tác Hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người, lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, thế mạnh, tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư về văn hóa - du lịch của tỉnh Hòa Bình đến bạn bè quốc tế, qua đó thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh ngày càng sâu rộng và bền vững.

          2. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành về vị trí và tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

          3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức hữu nghị và cá nhân trên địa bàn tỉnh trong công tác ngoại giao văn hóa.

          4. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và với các Bộ, ngành Trung ương trong công tác chỉ đạo, triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa.

          5. Cần có những hoạt động ngoại giao văn hóa theo chiều sâu và nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng để nêu bật được bề dày của truyền thống, bản sắc các loại hình văn hóa ở địa phương nhằm tăng thêm hiểu biết của người nước ngoài về tỉnh Hòa Bình.

          6. Khai thác hiệu quả tiềm năng ngoại giao văn hóa của cộng đồng người dân Hòa Bình đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

          Với những giải pháp, định hướng trên đây, hi vọng hoạt động ngoại giao văn hóa sẽ ngày một hiệu quả, góp phần quảng bá văn hoá Hòa Bình đến bạn bè thế giới và mở rộng hợp tác quốc tế về văn hoá trong thời gian tới./.

                                                                             Bạch Thị Diển    

                                                                             Phòng Hợp tác quốc tế

                                                                             Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction