Ngôn ngữ hiển thị

Ngày 23-5-2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) với mục tiêu từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới BHXH toàn dân, phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững... Vụ trưởng BHXH (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) PHẠM TRƯỜNG GIANG (trong ảnh) - Tổ trưởng Tổ biên tập Đề án cải cách chính sách BHXH đã có những trao đổi về vấn đề cải cách BHXH trong thời gian tới.

 Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng hiện đại và hội nhập quốc tế

Phóng viên: Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách BHXH được nhiều chuyên gia đánh giá là có rất nhiều điểm mới về tư duy nhận thức trong cải cách chính sách BHXH. Ông có thể cho biết những điểm mới này là gì?

Vụ trưởng Phạm Trường Giang: Không chỉ các chuyên gia trong nước, ngay các chuyên gia của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã đánh giá các nội dung cải cách chính sách BHXH tại Nghị quyết số 28-NQ/TW là tiến bộ nhất so với các nước trong khu vực và đã tiệm cận với các tiêu chuẩn về an sinh xã hội trong các Công ước và Khuyến nghị của ILO. Những điểm mới về tư duy nhận thức trong cải cách chính sách BHXH thể hiện toàn diện trong quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nội dung cải cách, các nhiệm vụ, giải pháp.

Thể hiện cụ thể ở những điểm sau: Thứ nhất, cải cách chính sách BHXH hướng đến bao phủ toàn dân được nhìn nhận toàn diện từ yếu tố đầu vào: (1) số người tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi (35% năm 2021; 45% năm 2015; 60% năm 2030) cho đến yếu tố đầu ra. (2) thể hiện chất lượng an sinh đó là số người sau độ tuổi hưởng lương hưu được hưởng lương hưu (45%; 55%; 60%).

Thứ hai, cải cách chính sách BHXH không chỉ quan tâm đến lao động khu vực chính thức mà còn chú trọng lao động là nông dân, lao động khu vực phi chính thức. Thí dụ: Mục tiêu đến năm 2025, trong số 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH thì nông dân, lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Thứ ba, cải cách chính sách BHXH quan tâm chính sách và quá trình tổ chức thực hiện chính sách thông qua việc chú trọng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hướng tới sự hài lòng của người tham gia BHXH đạt 80% năm 2021; 85% năm 2025 và 90% năm 2030.

Và đặc biệt, lần đầu tiên, chúng ta coi phạm vi BHXH không chỉ bao gồm những quan hệ đóng hưởng trực tiếp vào quỹ BHXH mà còn bao gồm cả những quan hệ đóng hưởng gián tiếp vào ngân sách nhà nước. Theo đó, hệ thống BHXH đa tầng, ngân sách nhà nước cung cấp một khoản trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu, hoặc BHXH hằng tháng. Bên cạnh đó, Nhà nước còn có chính sách huy động các nguồn lực xã hội đóng thêm để các đối tượng này có mức hưởng cao hơn; điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp khả năng của ngân sách. Ðiều này cho thấy Nhà nước ngày càng quan tâm hơn đến việc bảo đảm an sinh cho người dân thông qua việc hướng tới không có người cao tuổi nào trong xã hội không có lương hưu, hoặc từ ngân sách nhà nước hoặc từ quỹ BHXH.

Phóng viên: Xây dựng hệ thống BHXH đa tầng là nội dung cải cách đầu tiên và cũng là một nội dung rất mới, ông có thể phân tích thêm về nội dung này?

Vụ trưởng Phạm Trường Giang: Khi xây dựng Ðề án cải cách chính sách BHXH, chúng tôi nghiên cứu rất nhiều bài học cả thành công và chưa thành công của những nước đã tiến hành cải cách chính sách BHXH và rút ra 10 bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trong số 10 bài học kinh nghiệm đó có bài học: Chính sách BHXH cần được thiết kế theo hướng đa tầng, hỗ trợ và bổ sung cho nhau để bảo đảm an sinh cho mọi người dân.

Thời gian vừa qua, chính sách BHXH thiếu sự liên kết với các chính sách khác dẫn đến vẫn còn có khoảng năm triệu người cao tuổi (hơn 60 và dưới 80 tuổi mà không thuộc hộ nghèo; không bị khuyết tật) chưa được hưởng trợ cấp hằng tháng dẫn đến tuổi già gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã xác định trợ cấp tuổi già (Việt Nam đang áp dụng với người hơn 80 tuổi) là tầng lương hưu xã hội trong hệ thống BHXH đa tầng. Chính vì thế, trong cải cách chính sách BHXH lần này, hệ thống BHXH đa tầng được xác định, gồm: Tầng 1 là Trợ cấp hưu trí xã hội; tầng 2 là BHXH cơ bản, bao gồm BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; tầng 3 là Bảo hiểm hưu trí bổ sung… Như vậy, khi thực hiện hệ thống BHXH đa tầng sẽ giúp người dân tiếp cận chính sách BHXH một cách toàn diện, đầy đủ các chế độ.

Phóng viên: Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành T.Ư khóa XII. Ông có thể cho biết một số nội dung chính của Chương trình hành động này, cũng như việc triển khai Nghị quyết của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LÐ-TB và XH)?

Vụ trưởng Phạm Trường Giang: Ngay sau khi Nghị quyết số 28-NQ/TW ban hành ngày 23-5-2018, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ LÐ-TB và XH đã phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư và các bộ, ngành, địa phương tổ chức 10 hội nghị quán triệt về các nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp quy định trong Nghị quyết số 28-NQ/TW. Ðáng chú ý, vào tháng 8-2018, Bộ trưởng LÐ-TB và XH quán triệt nội dung nghị quyết này tại Hội nghị toàn quốc về vấn đề cải cách BHXH.

Chương trình hành động có 26 nhiệm vụ, đề án. Trong đó, nhiệm vụ thứ nhất là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức với bốn nhiệm vụ. Chính phủ giao Bộ LÐ-TB và XH chủ trì phối hợp các bộ, ngành xây dựng đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH thời gian tới. Bộ LÐ-TB và XH cũng rất trăn trở về việc sau 10 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, mới có hơn 200 nghìn người tham gia. Ðây là một chính sách rất nhân văn nhưng nguồn nhân lực của cả ngành lao động, thương binh và xã hội và ngành BHXH đều hạn chế. Do đó, vào tháng 8-2018, Bộ LÐ-TB và XH đã chỉ đạo Bộ LÐ-TB và XH, BHXH Việt Nam phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai. Chỉ trong ba tháng, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã triển khai được 1.000 hội nghị đối thoại trong toàn quốc đến tận xã, phường, thị trấn, tổ dân phố... Sau 1.000 hội nghị đó, đối tượng tham gia tự nguyện tăng lên gần 30 nghìn người. Ðiều đó chứng minh cho nhận định của các đại biểu là công tác tuyên truyền rất quan trọng. Hình thức tuyên truyền phải phù hợp với lao động khu vực phi chính thức.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai mà Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương là hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động việc làm, BHXH, bao gồm tám nhiệm vụ. Trong đó, Bộ LÐ-TB và XH chủ trì nghiên cứu, đánh giá sau một năm thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tham gia BHXH tự nguyện. Chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tham gia BHXH tự nguyện có hiệu lực từ ngày 1-1-2018. Cần phải có sự đánh giá toàn diện xem việc hỗ trợ, mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ đã phù hợp với nhóm đối tượng chưa. Trên cơ sở đó, Bộ LÐ-TB và XH phối hợp các bộ, ngành báo cáo Chính phủ đề xuất các giải pháp, biện pháp trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả.

Bên cạnh đó, là nâng cao năng lực quản trị và tổ chức hiệu quả của những chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó, nhiệm vụ rất lớn là giao cho ngành BHXH chủ trì đề án để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị nhà nước hiện nay.

Và một nội dung quan trọng nữa là, ngày 15-10, Bộ LÐ-TB và XH trình Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NÐ-CP về quy định lao động nước ngoài tham gia BHXH tại Việt Nam. Ðây cũng là nội dung thể chế hóa những nội dung của Nghị quyết 28-NQ/TW cũng như triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014 về lao động nước ngoài tham gia BHXH tại Việt Nam; là cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho lao động di chuyển giữa các nước và bảo đảm quyền an sinh cho người lao động của các nước khi tham gia BHXH.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Theo XUÂN ANH (Báo Nhân Dân)

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction